ปุ๋ยคอก

สาระน่ารู้ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอก คืออะไร

ดินนั้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน และดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนั้น ควรมีองค์ประกอบโดยปริมาตรดังนี้ ร้อยละ 50 เป็นของแข็ง มีอินทรียวัตถุร้อยละ 5 และอนินทรียวัตถุร้อยละ 45 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นช่องว่าง ที่มีอากาศและน้ำอยู่อย่างละครึ่ง น้ำและอากาศในช่องว่างนั้น สามารถแปรผันได้ตลอดเวลา เมื่อปริมาณน้ำในดินลดลง สัดส่วนของช่องว่างที่มีอากาศก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเพิ่มความชื้นในดินให้สูงขึ้น สัดส่วนของช่องอากาศก็จะลดลง เมื่อพิจารณาของส่วนที่เป็นของแข็ง จะพบองค์ประกอบของดินส่วนที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลยากมาก แต่อินทรียวัตถุจะค่อยๆลดลงช้าๆ เนื่องจากมีการสลายตัวของกิจกรรมจุลินทรีย์ในดินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทำเกษตรกรรมต้องมีการไถดินและรดน้ำ จึงเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดการสลายตัวของอินทรียวัตถุ จึงจำเป็นต้องคืนซากพืชลงสู่ดิน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะให้ดินยังคงมีระดับของอินทรียวัตถุที่สมดุลอยู่เสมอ สำหรับปริมาณน้ำหนักอินทรียวัตถุในดินที่ถือว่าต่ำ ( น้อยกว่า1.5 % ) ปานกลาง ( 1.5 % – 3.5 %) และสูงและ ( มากกว่า 3.5 % )

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ อินทรียสารที่ให้ธาตุพืชและช่วยปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพในดิน ปุ๋ยอินทรีย์มี 3 ประเภท คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยคอก คือ มูลสัตว์ ที่ขับถ่ายสะสมอยู่ตามคอก ตลอดจนน้ำล้างคอกที่รวมเก็บสะสมในบ่อเก็บน้ำทิ้ง ได้แก่ มูลโค กระบือ สุกรและสัตว์ปีก เมื่อรวบรวมได้มากพอ สามารถนำมาทำปุ๋ยคอกได้ เพราะในมูลสัตว์เหล่านี้มีฟาง วัสดุรองกรง เศษพืช เศษอาหารและปัสสาวะรวมอยู่ด้วย การเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยเป็นภาคเกษตรกรรมที่สำคัญ ประกอบไปด้วยฟาร์มขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตเพื่อบริโภคและส่งออกต่างประเทศ ในแต่ละปีจะมีมูลสัตว์ประมาณ 35 ล้านตัน ส่วนมากนำไปแปรเป็นปุ๋ยคอก แต่มูลสัตว์บางส่วนจะถูกทิ้งไว้ในคอกหรือปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะและก่อให้เกิดมลพิษได้ หากเราสามารถนำมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยได้มากกว่านี้ จะช่วยเพิ่มผลิตภาพในดินให้สูงขึ้น เนื่องจากปุ๋ยคอกมีธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุ พืชจะได้รับประโยชน์จากปุ๋ยคอก 2 ประการ คือ ธาตุอาหารพืชในรูปที่เป็นประโยชน์อย่างช้าๆและต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน และปรับปรุงสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพของดิน ซึ่งจะเกิดผลเพิ่มพูนจากการใส่ปุ๋ยคอกหลายๆครั้ง

อ้างอิง : http://www.gofertilizerplus.com/ปุ๋ยคอกคือ01/

0 Likes

Comments: 0

There are not comments on this post yet. Be the first one!

Leave a comment

Call Now Button