0

ปุ๋ยชีวภาพ

สาระน่ารู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ คือ จุลินทรีย์ดินเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ในดิน (soil ecosystem) และมีบทบาทที่สำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แล้วแปรสภาพธาตุอาหารมาจากเดิมมาเป็นสารอนินทรีย์ (mineralizaton) ที่พืชใช้ง่ายหรือละลายสารประกอบอนินทรีย์ซึ่งละลายยากให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้จุลินทรีย์หลายชนิดยังตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ด้วย จุลินทรีย์ดินจึงทำหน้าที่ขับเคลื่อนวัฏจักรธาตุอาหาร ()…
In biofertilizer
0

ปุ๋ยคอก

สาระน่ารู้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอก คืออะไร ดินนั้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน และดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนั้น ควรมีองค์ประกอบโดยปริมาตรดังนี้ ร้อยละ 50 เป็นของแข็ง มีอินทรียวัตถุร้อยละ 5…
In biofertilizer, manure
Call Now Button