0

ปุ๋ยคอก

สาระน่ารู้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอก คืออะไร ดินนั้นมีองค์ประกอบ 4 ส่วน และดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกนั้น ควรมีองค์ประกอบโดยปริมาตรดังนี้ ร้อยละ 50 เป็นของแข็ง มีอินทรียวัตถุร้อยละ 5…
In biofertilizer, manure
Call Now Button